Vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. Dat is in onze organisatie niet anders. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd bij ons melden. Wanneer u klachten en/of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen onze organisatie kunt u contact opnemen met de coördinator of de priester van het betreffende kamp. Wanneer u klachten heeft waarbij u zich niet kunt of wilt wenden tot de coördinator of priester, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Het secretariaat zal er dan voor zorgen dat uw klacht, opmerking of suggestie bij de juiste persoon binnen de organisatie terecht komt.

Grensoverschrijdend gedrag
De kamporganisatie stelt zich tot doel een veilige omgeving voor haar deelnemers, stafleden en AV-leden te creëren. Mochten er desalniettemin situaties ontstaan waarin iemand ervaart dat zijn of haar grens is overschreden, dan heeft de kamporganisatie strikte regels over hoe wij daar mee om moeten gaan. Deze regels zijn beschreven in het huishoudelijk reglement (PDF) en in de handelingsrichtlijn ongewenste intimiteiten (PDF).

Externe vertrouwenspersoon
Alle leden van onze overkoepelende kamporganisatie, stafleden, deelnemers en ouders van deelnemers hebben de mogelijkheid te praten met een extern vertrouwenspersoon wanneer zij het gevoel hebben dat hun eigen of iemand anders’ persoonlijke grens is overschreden. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Er is echter een uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden. De vertrouwenspersoon treedt niet op als bemiddelaar in het geval van conflicten.

De externe vertrouwenspersoon van de Christengemeenschap Kinder- en Jeugdkampen is te bereiken via externevertrouwenspersoon@helioskampen.nl. Wanneer u met de vertrouwenspersoon in contact wilt komen kunt u een email sturen met uw naam en telefoonnummer. De vertrouwenspersoon neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.