Vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan er wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. Dat is in onze organisatie niet anders. Zit jou iets dwars, heb je het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt of heb je een klacht, dan kun je dat altijd bij ons melden.

Wanneer je klachten en/of opmerkingen over de gang van zaken binnen onze organisatie hebt, kun je contact opnemen met de coördinator of de priester van het betreffende kamp. Wanneer je klachten hebt waarbij je je niet tot de coördinator of priester kunt of wilt wenden, kun je contact opnemen met het secretariaat. Het secretariaat zal er dan voor zorgen dat jouw klacht, opmerking of suggestie bij de juiste persoon binnen de organisatie terechtkomt.

Sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag
De kamporganisatie stelt zich tot doel een veilige omgeving voor haar deelnemers, stafleden en AV-leden te creëren. Daartoe is onder andere een pestprotocol opgesteld. Mochten er desalniettemin situaties ontstaan waarin iemand ervaart dat zijn of haar grens is overschreden, dan heeft de kamporganisatie strikte regels over hoe zij daar mee om moet gaan. Die regels zijn beschreven in het huishoudelijk reglement (PDF) en in de handelingsrichtlijn ongewenste intimiteiten (PDF).

Externe vertrouwenspersoon
Alle leden van onze overkoepelende kamporganisatie, stafleden, deelnemers en ouders van deelnemers hebben de mogelijkheid om met een extern vertrouwenspersoon te praten wanneer zij het gevoel hebben dat hun eigen of andermans persoonlijke grens is overschreden. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Daarop is echter één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten, heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting om die bij de politie te melden. De vertrouwenspersoon treedt niet op als bemiddelaar in het geval van conflicten.

De externe vertrouwenspersoon van Helios is zonder tussenkomst van de organisatie te bereiken via externevertrouwenspersoon@helioskampen.nl. Wanneer je met de vertrouwenspersoon in contact wilt komen, kun je een e-mail sturen met daarin jouw naam en telefoonnummer. Die mail komt direct bij de vertrouwenspersoon binnen, waarna hij/zij zo spoedig mogelijk contact met jou zal opnemen.